ขั้นตอนการจดโดเมน .th

1

ตรวจสอบชื่อโดเมน

ตรวจสอบชื่อโดเมน ที่จดทะเบียนพร้อมตรวจสอบเงื่อนไขให้ตรงตาม การจดโดเมนแต่ละชนิด
[ Whois domain ]

2

ลงทะเบียนจดโดเมน

ลงทะเบียนจดโดเมน.th ได้ที่หน้าเว็บไซต์
https://ecomsiam.com/จดโดเมน

3

ชำระเงิน และส่งเอกสาร

ดำเนินการชำระเงิน ตามใบแจ้งหนี้ที่ท่านได้รับ พร้อมส่งหลักฐาน Payin การชำระ และไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม ถึง support@ecomsiam.com หรือ Lind ID : @ecomsiam โทร.02-9682665

[ วิธีสั่งซื้อและชำระเงิน ][ ฟอร์มแจ้งชำระเงิน ]

4

ดำเนินการจดโดเมนเนม

เมื่อจดโดเมนเนม.th เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่งแจ้งผลการจดทะเบียนโดเมนเนม ให้กับท่านทางอีเมล์

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม CO.TH

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .CO.TH

การจดโดเมน .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

โดเมนเนม .co.th สำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย

สำหรับบุคคลผู้ประกอบธุรกิจ ได้แก่

 1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. บุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. บุคคลที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 5. นิติบุคคลหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ สามารถแต่งตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมนโดยตัวแทนต้องเป็นบุคคลตามข้อ (1) หรือ (2)

ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

การจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th สามารถพิจารณาได้เป็น 2 แบบ

(1) จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนมจากชื่อขององค์กรธุรกิจ

ชื่อโดเมนเนมจะต้องสอดคล้อง, เป็นส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือย่อมากจากชื่อองค์กรของท่านได้ และ หนึ่งองค์กรสามารถจดทะเบียนโดเมนเนมได้มากกว่า 1 ชื่อ

องค์กรที่จดทะเบียนในประเทศไทย ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (ใช้เอกสารเพียงหนึ่งอย่าง)

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคล (บริษัท)
 2. เอกสาร ทค.0401 หรือ พค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 3. หรือ เอกสาร ภ.พ.20 (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 4. ภ.พ.01 (ใบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 5. ใบ ภ.พ.09 (ใบคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 6. หนังสือบริคณห์สนธิ (ต้องได้รับการเซ็นต์รับรองจากเจ้าหน้าที่)
 7. หนังสือรับรองที่รับรองโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
 8. *** คุณสามารถแจ้งเลขทะเบียนพาณิชย์ของบริษัท แทนการใช้เอกสารได้

องค์กรต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย

 1. หนังสือรับรองบริษัทต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 3. หนังสือรับรองที่รับรองโดยบริษัทต่างประเทศ ซึ่งมีใจความสำคัญ 2 ใจความ
 4. รับรองบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษัทตัวแทน
 5. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อองค์กรต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ yourdomain.co.th

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th

ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .co.th (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตัวอย่างเอกสารสำหรับจดโดเมนเนม .co.th (ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th หรือ .ธุรกิจ.ไทย

(2) จดทะเบียนโดเมนเนมโดยใช้ชื่อโดเมนเนม จากเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ

- ชื่อโดเมนเนมจำเป็นต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการทุกตัวอักษร

- องค์กรที่มีเครื่องหมายการค้ามากกว่า 1 ตัว สามารถจดชื่อโดเมนเนม .co.th ได้ตามจำนวนเครื่องหมายการค้านั้น

เอกสารที่ใช้ จดโดเมน ด้วยเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนในประเทศไทย

 1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 2. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายร่วม
 3. หรือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน เครื่องหมายบริการ ที่ถูกจดทะเบียนและประกาศรับรองโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย
 4. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรอง, หนังสือรับรองโดยผู้ถือครองเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในต่างประเทศ จะต้องมีตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัท ในประเทศไทย

 1. หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ (ทั้งต้นฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
 2. หนังสือรับรองบริษัทตัวแทนที่จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย
 3. รับรองการอนุญาตใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าต่างประเทศในการจดทะเบียนโดเมนเนม ในชื่อ XXX.CO.TH

หมายเหตุ :
คุณสามารถจัดส่งเอกสาร ทางไลน์ หรือ อีเมล : Support@ecomsiam.com หลังจากกรอกฟอร์มลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มจดทะเบียนโดเมนเนม เรียบร้อยแล้วค่ะ

คลิ๊กเพื่อจดโดเมนเนม

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .co.th

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม ac.th

โดเมนเนม .ac.th สำหรับสถานศึกษา (ในประเทศไทย) ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่มีสถานะเทียบเท่า

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .AC.TH มีดังนี้ค่ะ

 1. ประกาศจัดตั้งสถานศึกษา หรือ ใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา

กรณีเอกสาร จัดตั้งสถานศึกษาของรัฐสูญหาย

หรือกรณีทางโรงเรียน ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ทางโรงเรียนออกเอกสารอื่น ดังนี้

สามารถใช้หนังสือที่ออกโดยผู้อำนวยการ หรือผู้มีอำนาจลงนามของสถานศึกษา (พร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรอง โดยผู้อำนวยการโรงเรียน) เพื่อแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ซึ่งหนังสือต้องมีใจความสำคัญ ดังนี้

(1) ชื่อโดเมน
(2) ชื่อสถานศึกษา
(3) ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
(4) ที่ตั้งของสถานศึกษา

หมายเหตุ :

- คุณสามารถจัดส่งเอกสารหลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ มาที่ Support@ecomsiam.com หรือ Line id : @ecomsiam หรือ ติดต่อเรา โดยคลิกที่นี่ค่ะ

ตัวอย่างเอกสาร :

ตัวอย่างเอกสาร (ตัวอย่างหนังสือรับรอง การจดโดเมนเนม .ac.th) ตัวอย่างเอกสาร หนังสือรับรองการจดโดเมน .ac.th

ไฟล์ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .ac.th

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม in.th

โดเมนเนม .in.th สำหรับองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย หรือบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่มี ใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ในส่วนบุคคลธรรมดาที่หย่อนความสามารถ เช่น ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอม จากผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมาย

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .IN.TH มีดังนี้ค่ะ

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .in.th นั้น มี 2 รูปแบบคือ

ตัวอย่างเอกสารประกอบการจดโดเมน .in.th หรือ .ไทย (ใช้เอกสารเพียง 1 อย่าง)

กรณีที่ 1. สำหรับองค์กร

 • ใช้หนังสือแจ้งขอจดทะเบียนชื่อโดเมน ลงนามโดยผู้บริหารองค์กร
 • ใช้เอกสารหนังสือรับรองบริษัท
 • ใบภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • หรือ ใบท.ค.0401 (ทะเบียนการค้า)
 • หรือ หนังสือรับรององค์กร/club/group

กรณีที่ 2. จดทะเบียนโดเมนเนมในนามบุคคล

ใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง (สำเนา)

 • บัตรประชาชน
 • บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • ใบอนุญาตขับรถ
 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน (work permit)

หมายเหตุ :

- คุณสามารถจัดส่งเอกสาร หลังจากกรอกลงทะเบียนจดโดเมนเนมและส่งแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วค่ะ

- พร้อมทั้งหลักฐานการชำระค่าบริการ

เอกสารประกอบการจดโดเมนเนม .or.th

เอกสารประกอบการจดทะเบียนโดเมนเนม .OR.TH

การจดโดเมน .or.th หรือ หรือ .องค์กร.ไทย

สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิสภาวิชาชีพ ศาสนสถาน องค์การมหาชน องค์กรอิสระ สหกรณ์ พรรคการเมือง สถานฑูต หอการค้า ชมรม โครงการเพื่อสังคม หรือ องค์กร ระหว่างประเทศที่มีสาขา หรือตัวแทนในประเทศไทย เป็นต้น

ตัวอย่างเอกสารจดโดเมน .or.th หรือ .องค์กร.ไทย

ใช้เอกสาร ใบอนุญาตหอการค้า ใบอนุญาตสมาคมการค้า ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์กร

กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้

โปรดแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th

 1. ชื่อโดเมน .th แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (a-z) และ/หรือ ตัวเลขอารบิค (0-9) และชื่อโดเมนต้องมีความยาวอย่างน้อย 1 ตัว แต่ ไม่เกิน 63 ตัว ทั้งนี้ ชื่อโดเมนที่มีความยาว 1 ตัว จะอยู่ภายใต้การจดทะเบียนที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ ซึ่งมูลนิธิฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาเป็นกรณีไป
 2. ชื่อโดเมนสามารถประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลข ได้แต่ต้องไม่ใช้เรียงติดกันมากกว่า 1 ตัว นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรแรก หรือตัวอักษรสุดท้ายของชื่อโดเมน
 3. ชื่อโดเมนต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษขององค์กร โครงการ หรือ เครื่องหมายการค้า ยกเว้น การตั้งชื่อโดเมนที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ที่ 7
  3.1 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กร
  ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  3.2 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ
  ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  3.3 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า
  ชื่อโดเมนต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า ทุกประการทั้งตัวอักษรและตัวเลข และไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็น ชื่อ คำ หรือตัวอักษร

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .ไทย

 • ชื่อโดเมน .ไทย แต่ละชื่อจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทย พยัญชนะ(ก-ฮ ฤ ฤ ฦ ฦ) สระ วรรณยุกต์ยมก(ๆ) พิ นทุ(อฺ) นฤคหิต(อํ) ไปยาลน้อย(ฯ) การันต์(_์) และ/หรือ เลขไทย(๐-๙) โดยชื่อโดเมนจะต้องมีความยาวหลังจากแปลงเป็นพิวนีโค้ด(Punycode) ไม่เกิน 63 ตัว
 • ชื่อโดเมน .ไทย ประกอบด้วยตัวเลขอารบิก(0-9) ได้ แต่จะต้องประกอบกับตัวอักษร ภาษาไทยที่กล่าวไว้ข้างต้นอย่างน้อย 1 ตัว คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลข ได้แต่ต้องไม่ใช้เรียงติดกันมากกว่า 1 ตัว นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรแรก หรือตัวอักษรสุดท้ายของชื่อโดเมน
 • ชื่อโดเมนประกอบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ “-” คั่นระหว่างตัวอักษรหรือตัวเลขได้แต่ต้อง ไม่ใช้เรียงติดกันมากกว่า 1 ตัว นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้ใช้เป็นตัวอักษรแรกหรือตัวอักษร สุดท้ายของชื่อ
 • การตั้งชื่อโดเมน .ไทย ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องเป็นชื่อภาษาไทยขององค์กร โครงการหรือเครื่องหมายการค้า ยกเว้น การตั้งชื่อโดเมนที่ระบุไว้ในหมวดหมู่ที่ 7
  4.1 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อองค์กร
  ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อองค์กรอย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  4.2 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามชื่อโครงการ
  ชื่อโดเมนต้องสื่อถึงชื่อโครงการนั้นได้อย่างชัดเจน หรือเป็นชื่อเต็ม หรือคำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อองค์กร ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้สลับลำดับ เพิ่มเติมตัวอักษรหรือตัวเลข
  4.3 กรณีตั้งชื่อโดเมนตามเครื่องหมายการค้า
  ชื่อโดเมนต้องตรงกับเครื่องหมายการค้า ทุกประการทั้งตัวอักษรและตัวเลข และไม่อนุญาตให้แปลงเครื่องหมายรูปภาพเป็น ชื่อ คำ หรือตัวอักษร
  4.4 ชื่อโดเมนจะต้องไม่เป็นชื่อสงวน
  4.5 ผู้ถือครองชื่อโดเมน .th ทุกหมวดหมู่จะได้รับสิทธิจดทะเบียนชื่อโดเมน .ไทย ในหมวดหมู่ที่คู่กัน โดยชื่อโดเมน .ไทย และ .th ดังกล่าวจะต้องมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ให้อ้างอิงคำพ้องเสียงหรือคำแปลตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ราชบัณฑิตยสภา หรือ เทียบเท่า

ชื่อสงวน (ไม่อนุญาติให้จดชื่อโดเมนเหล่านี้)

เป็นคำหรือชื่อเฉพาะที่สงวนไว้ในประเภทดังต่อไปนี้

 • ชื่อที่ใช้คำที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ พระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์และสถานที่ที่ เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์
 • ชื่อที่ใช้คำที่กระทบต่อความละเอียดอ่อนทาง ด้านศาสนาและความเชื่อ
 • ชื่อที่ใช้คำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือองค์กรหนึ่งองค์กรใด รวม ไปถึงการใช้คำล้อเลียน เสียดสีประชดประชัน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง เกลียดชัง
 • ชื่อที่เป็นชื่อประเทศ จังหวัด รัฐ เมือง รวมถึงสถานที่อันเป็นสาธารณะต่าง ๆ หรือสื่อถึง ชื่อเหล่านั้น
 • ชื่อที่ใช้คำหยาบหรือคำที่ผิดต่อหลักศีลธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงคำที่มิได้เป็นคำหยาบ โดยตัวเองแต่เกิดจากกระบวนการบางอย่าง เช่น การผวนคำ เป็นต้น
 • ชื่อที่สื่อความหมายถึงอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลในระบบอินเทอร์เน็ต และชื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบชื่อโดเมน
 • ชื่อที่กำหนดไว้ในรายการชื่อสงวน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของนายทะเบียน

จำนวนชื่อโดเมน

มูลนิธิฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาจำนวนชื่อโดเมนที่บุคคลพึงถือครองได้เป็นกรณีไป ในการนี้ มูลนิธิฯ ไม่ส่งเสริมการทำไซเบอร์สควอททิ่ง (Cybersquatting) ผู้ที่ยื่นคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมน จำนวนมากกว่า 1 ชื่อ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนทุกชื่อ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน
 • การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนต้องเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต หากนายทะเบียนมีข้อกังขาเมื่อ ตรวจสอบพบพฤติกรรมการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนมากกว่า 1 ชื่อ อย่างผิดปกติหรือส่อ ไปในทางที่อาจไม่ได้นำไปใช้งานโดยสุจริต นายทะเบียนสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอหรือเพิกถอนชื่อโดเมนดังกล่าวได้ทันที

สัญชาติของผู้ถือครองโดเมน

Nationality of Domain Name Holder

ผู้ถือครองชื่อโดเมนต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นองค์กรทุกประเภทตามกฎหมายไทย ยกเว้น บุคคลสัญชาติอื่นที่ถือครองใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย หรือเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม

ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่ออายุชื่อโดเมนรายปีเพื่อคง สถานะการถือครองชื่อโดเมนไว้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน หรือผู้แทน จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตประกาศไว้ในเว็บไซต์ของตน

จดโดเมน .co.th" (หรือต่ออายุโดเมน) อัตรา 800 บ./ปี หรือ 1,500 บ./2 ปี

จดโดเมน .ac.th" (หรือต่ออายุโดเมน) อัตรา 800 บ./ปี หรือ 1,500 บ./2 ปี

จดโดเมน .in.th" (หรือต่ออายุโดเมน) อัตรา 800 บ./ปี หรือ 1,500 บ./2 ปี

จดโดเมน .or.th" (หรือต่ออายุโดเมน) อัตรา 800 บ./ปี หรือ 1,500 บ./2 ปี

การขอจดทะเบียนชื่อโดเมน

ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่ออายุชื่อโดเมนรายปีเพื่อคง สถานะการถือครองชื่อโดเมนไว้ โดยอัตราค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่นายทะเบียน หรือผู้แทน จำหน่ายที่ได้รับอนุญาตประกาศไว้ในเว็บไซต์ของตน

 • บัญชีผู้ใช้ระบบจัดการทะเบียนชื่อโดเมนหนึ่ง ๆ รวมถึงบัญชีผู้ใช้ต่างกันที่ต้องสงสัยว่าเป็น บุคคลคนเดียวกันหรือมีความเกี่ยวข้องกันจะสามารถส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกันได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะ เวลา 60 วัน
 • คำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนจะมีอายุ 30 วัน โดยในช่วงอายุของคำขอ ผู้อื่นจะไม่สามารถ ส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกันได้
 • นายทะเบียนถือหลักปฏิบัติผู้ที่ส่งคำขอมาก่อนจะได้รับบริการก่อน (First come, first serve basis)
 • นายทะเบียนยึดแนวทางให้ ผู้ขอรับบริการก่อนได้สิทธิในชื่อโดเมนก่อนเป็นหลัก (ยกเว้นได้ ระบุเงื่อนไขเฉพาะไว้ในแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ)
  ดังนั้น ชื่อโดเมนที่ได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้อื่นจะไม่สามารถส่งคำขอจดทะเบียนชื่อโดเมนเดียวกันได้ ถึงแม้ผู้ร้องขอจะ แสดงเอกสารประกอบที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในการจดทะเบียนชื่อโดเมนนั้น ๆ เว้นแต่เกิดข้อพิพาท

การต่ออายุชื่อโดเมน

การต่ออายุชื่อโดเมนต้องต่อขั้นต่ำครั้งละ 1 ปี
โดยผู้ถือครองชื่อโดเมนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบวันหมดอายุของชื่อโดเมนที่ถือครอง และดำเนินการส่งคำขอต่ออายุและชำระค่าธรรมเนียม ให้เรียบร้อยก่อนวันหมดอายุ

การโอนชื่อโดเมน

โดยปกติสิทธิในชื่อโดเมนไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ เว้นแต่

 • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิในเครื่องหมายการค้า
 • กรณีที่ผู้ถือครองชื่อโดเมนที่เป็นนิติบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมาย เช่น การควบรวมกิจการ หรือการโอนกิจการที่ทำให้ชื่อองค์กรเปลี่ยนไป เป็นต้น
 • กรณีที่นิติบุคคลต่างประเทศ หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่างประเทศเปลี่ยนแปลง ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจให้ถือครองชื่อโดเมน
 • กรณีที่ผู้ถือครองชื่อโดเมนเสียชีวิต หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลสาบสูญ หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

การสิ้นสภาพการถือครองชื่อโดเมน

การถือครองชื่อโดเมนอาจสิ้นสภาพลงได้ดังนี้

 • นายทะเบียนได้รับคำขอ พร้อมหนังสือถึงนายทะเบียน เรื่อง ขอลบชื่อโดเมน จากผู้ถือครองชื่อโดเมน
 • ผู้ถือครองชื่อโดเมน ละเว้นการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุ หรือ นายทะเบียนไม่ได้รับ แจ้งหลักฐานการชำระเงินเพื่อยืนยันการต่ออายุ
 • ศาลมีคำสั่งเพิกถอนชื่อโดเมน
 • นายทะเบียนตรวจสอบพบภายหลังว่า ทะเบียนชื่อโดเมนขัดต่อนโยบายฉบับนี้
 • ผู้ถือครองชื่อโดเมนเป็นบุคคลสาบสูญ หรือเสียชีวิต หรือบุคคลไร้ความสามารถ หรือ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ
 • ผู้ถือครองชื่อโดเมนมีสถานะล้มละลาย ร้าง หรือเลิกกิจการ